Sunday, May 24, 2015

सकाळ वृत्तपत्राच्या नागपुर आवृतित संवेदना प्रकाशन प्रकाशित "निमित्तमात्र" या माझ्या कवितासंग्रहाचे कवयित्री सुमती वानखेडे यांनी केलेले परिक्षण
 [ Nimittamatra by Geetesh Shinde in News on 24/5/15 ]


No comments:

Post a Comment