Sunday, July 5, 2015

कविवर्य पु.शि.रेगेंचा निसर्गाबद्दलचा हा विचार मानवाला सुध्दा लागू पडतो का ? या कवितेबद्दल " कविता मना-मनातली " पेजवर एकमेकांशी संवाद साधा...
[ Pu. Shi . Rege - Poet - Kavita Mana Manatali ]

No comments:

Post a Comment